Winkelwagen

Leveringsvoorwaarden


Prijzen 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting. 

Betaling 
Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden betaald: 
- vooruitbetaling op ING bank NL19INGB0673825795 tnv NMZ Office BV te Lelystad  
 
Vaste klanten kunnen op rekening betalen, ook sportclubs kunnen in overleg uiterlijk bij aflevering betalen. Neemt u gerust contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.

Wij maken gebruik van telebankieren en controleren meerdere malen per dag de bijschrijvingen. Zodra wij uw betaling binnen hebben kunnen wij uw order uitvoeren.

Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op bovenstaande rekening tnv NMZ Office te Lelystad. Pas na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd, indien het artikel voorradig is.

Verzendkosten.
Verzendkosten NEDERLAND: 
de verzendkosten voor bestellingen tot € 500,00 bedragen € 20,00. Bestellingen vanaf € 500,00 zijn portovrij. 
Bestellingen welke niet door onze standaard transportdienst vervoerd kunnen worden: tarief ongeveer  € 70,00 transportkosten
De kosten worden u vooraf medegedeeld.

Levertijden
Indien voorradig: binnen 1 werkdag na ontvangst betaling. 
Overig: binnen 2 werkdagen na betaling 
(artikelen welke niet voorradig zijn kunnen een langere levertijd hebben) 

Leveringsvoorwaarden
Op internetbestellingen is de Wet kopen op afstand van toepassing
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden NMZ Office BV: 
1. Aanbiedingen 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbiedingen een geldigheidsduur is vermeld. Tenzij een geldigheidsduur als zo even bedoeld is vermeld, zijn orders, overeenkomsten en afspraken voor NMZ Office BV eerst bindend, indien en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. 
2.1 Prijs 
Indien in prijscouranten, aanbiedingen of orderbevestigingen niet anders vermeld, zijn de door NMZ Office BV opgegeven prijzen exclusief BTW en gelden deze voor de levering af magazijn. Voor orders binnen Nederland zal een bijdrage in de verzendkosten in rekening worden gebracht van €20,00 exclusief BTW.  Tenzij anders is overeengekomen, behoudt NMZ Office BV zich het recht voor, voor zover dat niet wettelijk verboden is, zonder voorafgaande kennisgeving verkoopprijzen, rabatten en verkoopvoorwaarden te veranderen en zijn de op de dag van levering geldende prijzen, rabatten en leveringsvoorwaarden van kracht. De afnemer heeft het recht om in geval van verandering van prijzen, rabatten en overige verkoopvoorwaarden behalve indien deze te zijner voordeel strekken - reeds gegeven orders, voor zover niet afgeleverd, te annuleren binnen acht dagen na bekendmaking van deze verandering. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijs verhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal NMZ Office BV het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de afnemer. 
3. Installatie 
Eventuele installatie werkzaamheden en voorzieningen zijn steeds voor rekening van de afnemer. 
4. Levering 
De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal NMZ Office BV in overleg treden met de afnemer. 
5. Reclames 
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 10 moeten reclames direct waarneembare gebrek door de afnemer binnen acht dagen na de aflevering, c.q. na het verrichten van de betreffende diensten door NMZ Office BV zijn ontvangen. Bij gebreke is NMZ Office BV niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek. 
5.1 Retourzendingen zullen uitsluitend worden geaccepteerd in de originele onaangebroken verpakking ongebruikt, onbeschadigd en vergezeld van een kopie pakbon.
5.2 Maatartikelen, gepersonaliseerde artikelen en andere speciaal vervaardigde artikelen kunnen alleen geretourneerd worden indien deze niet juist gemaakt zijn.
6.1 Betaling 
De prijzen worden verschuldigd bij aflevering of voor goederen bestemd om door NMZ Office BV bedrijfsvaardig te worden opgeleverd, na de bedrijfsvaardige opstelling dan wel voor diensten na voltooiing van de dienstverrichting. De prijzen m.b.t NMZ Office BV worden verschuldigd vooraf aflevering. 
6.2 Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van NMZ Office BV of op een door NMZ Office BV aan te wijzen bank- of postrekening binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij NMZ Office BV anders heeft bedongen. 
6.3 Indien de afnemer niet binnen overeengekomen termijn(en) betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft NMZ Office BV zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan NMZ Office BV verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van de afnemer heeft NMZ Office BV het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, het laatste ten belopen van tenminste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 25,00 inclusief BTW te verhalen. 
6.4 Geen betaling kan worden opgeschort, dat ook niet, indien de afnemer meent enig recht van reclame te hebben. Indien de installatie door enigerlei andere oorzaak, dan nalatigheid van NMZ Office BV wordt uitgesteld of vertraagd, zal de bedrijfsvaardige opstelling worden geacht uiterlijk twee maanden nadat de goederen ter verzending gereed stonden te hebben plaatsgevonden. 
7. Eigendomsovergang 
Tot aan de complete voldoening van de door afnemer aan NMZ Office BV verschuldigde betalingen, behoudt NMZ Office BV de eigendom van alle door haar geleverde goederen, dat tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende niets uitgezonderd; de afnemer zal mitsdien de haar geleverde goederen, zolang geen complete betaling van het NMZ Office BV toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel ook uit zijn bedrijf brengen tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van geleverd doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is, bij schending van het bepaalde is artikel 13 van toepassing. 
8. Risico 
Ongeacht het geen tussen NMZ Office BV en afnemer betreffende kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven goederen voor risico van NMZ Office BV tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer of van door afnemer ingeschakelde derden zijn overgegaan. 
9. Aansprakelijkheid 
Voor zover dat elders in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is geregeld, aanvaardt NMZ Office BV aansprakelijkheid voor overlijden, voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van afnemer en van derden tot ten hoogste € 455.000,00 in totaal per gebeurtenis. NMZ Office BV is echter uitsluitend aansprakelijk voor zover het overlijden, het letsel of de schade is veroorzaakt tijdens de uitvoering van in verband met de order te verrichten werkzaamheden of in verband met overeengekomen onderhouds- of reparatiediensten te verrichten werkzaamheden en het gevolg is van schuld van personen van wie NMZ Office BV zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient. Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van informatie, waarvoor NMZ Office BV in deze voorwaarde de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal NMZ Office BV niet aansprakelijk zijn. Afnemer vrijwaart NMZ Office BV te dezer zake tegen alle verdergaande aanspraken van derden. 
10. Garantie 
NMZ Office BV garandeert dat de door hem geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in door NMZ Office BV geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal NMZ Office BV deze gebreken naar vermogen herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang en in overeenstemming met de voor het betrokken goed in zijn geheel vervangen en in overeenstemming met de voor het betrokken artikel bij NMZ Office BV geldende of substantiële garantievoorwaarden. Voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende drie maanden na aflevering. Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding, zal NMZ Office BV nimmer gehouden zijn. Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoelt, zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren. Goederen of onderdelen daarvan, die ingevoegd een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van NMZ Office BV. NMZ Office BV kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichtingen verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan hem of aan een door hem opgegeven adres wordt gezonden, of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt gegeven. Bovengenoemde garantievoorwaarden gelden ook voor fouten in computerprogramma's. De garantieverplichting voor NMZOffice.nlvervalt, indien de afnemer zelf wijziging in of reparatie aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of, buiten verantwoordelijkheden van NMZ Office BV, op naar zijn oordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. 
11. Terugname van oude apparatuur 
Bij aanschaf van apparatuur, kan zonder bijbetaling het oude apparaat ingeleverd worden, indien het gaat om een apparaat dat gelijksoortig is aan het apparaat dat nieuw aangeschaft wordt. De cliënt dient zelf voor verzending te zorgen en eventueel de daarbij behorende kosten voor zijn rekening te nemen 
12. Industriële of intellectuele eigendom . 
NMZ Office BV garandeert dat de door hem geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door NMZ Office BV moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig door NMZ Office BV geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van een derde als zo-even bedoeld, zal NMZ Office BV te zijner keuze na overleg met de afnemer het betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De afnemer verliest echter het recht op de zo-even aangeduide prestaties, indien hij NMZ Office BV niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, dat NMZ Office BV in staat is geweest zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen. 
13. Overmacht 
Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst van NMZ Office BV niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting een jaar heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door NMZ Office BV zal de afnemer een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn. 
14. Ontbinding 
Mocht de afnemer een van zijn verplichtingen jegens NMZ Office BV niet nakomen, hetzij surséance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan heeft NMZ Office BV het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechtelijk tussenkomst is vereist, alle met de betrokken afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten. 
15. Geschillen 
Alle geschillen waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen NMZ Office BV en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door NMZ Office BV met een afnemer afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van NMZ Office BV of, indien beide partijen dit wensen, aan het oordeel van een scheidsgerecht worden onderworpen. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij dat aan de andere partij schriftelijk en met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken. 
16. Toepasselijk recht 
16.1 Op de door NMZ Office BV met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. 
16.2 Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft. 
16.3 Afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van NMZ Office BV rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.